Náhradní výživné

07.02.2022

Výživné, vyživovací povinnost nebo chcete-li alimenty. Ve většině případů si tento pojem vybavíme v souvislosti s rozvodem nebo rozchodem rodičů a rozhodnutím soudu o úpravě poměrů nezletilých dětí. Výživné však nemusí být stanoveno jen pro dítě. Občanský zákoník upravuje hned několik druhů vyživovacích povinností, kupříkladu vyživovací povinnost mezi manželi nebo vyživovací povinnost prarodičů vůči dětem. Poslední jmenované však předchází základní vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi.

Dnes se budeme věnovat specifickému institutu, kterým je náhradní výživné. Vysvětlíme, o co se jedná a jaké podmínky je potřeba splnit, aby nárok na jeho vyplacení vznikl. Ohledně standardní úpravy poměrů k nezletilým dětem a stanovení výživného si dovolujeme odkázat na náš článek "Formy péče o dítě - výlučná, střídavá nebo společná?"

Co je náhradní výživné?

Náhradní výživné je sociální dávkou, která je poskytována nezaopatřenému dítěti, a to dle podmínek stanovených v zákoně č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném).

Využití tohoto institutu předchází neplnění soudem stanovené vyživovací povinnosti ze strany povinné osoby, standardně ze strany jednoho z rodičů. Vše lze lépe vysvětlit na případu, kdy se rodiče rozvedli a soudně upravili poměry svého dítěte, když dítě bylo svěřeno do péče matky a otci byla stanovena rozsudkem vyživovací povinnost. Otec však tuto vyživovací povinnost neplní a na výživu dítěte nepřispívá.

Skutečnost, že jeden z rodičů neplatí výživné, však není pro přiznání nároku na náhradní výživné dostačující. Jaké podmínky je potřeba splnit, se dočtete dále v článku.

Kdo je oprávněnou osobou, jíž je náhradní výživné určeno?

Zákon o náhradním výživném ve svém ust. § 2 dává na tuto otázku jednoznačnou odpověď: "Oprávněnou osobou je nezaopatřené dítě podle zákona o státní sociální podpoře, které má na území České republiky trvalý pobyt."

Přiznáváme, že pro čtenáře je to odpověď nedostačující, jelikož je nutné nahlédnout do ust. § 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Toto výkladové ustanovení definuje nezaopatřené dítě následovně:

a) Jde o dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku za podmínky:
  • že se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo
  • se z důvodu nemoci či úrazu nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost, anebo
  • není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu

b) Za nezaopatřené dítě se dále považuje to, které je po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, přičemž nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Uvedené ustanovení zákona z okruhu nezaopatřených dětí navzdory výše uvedenému vylučuje ty, které pobírají invalidní důchod z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně.


Nezaopatřeným dítětem je tak kupříkladu to, které studuje na základní, střední nebo vysoké škole, čímž se připravuje na budoucí povolání, prozatím není schopno samo se živit a nedosáhlo věku 26 let.

Jaké jsou podmínky nároku na náhradní výživné?

Ke vzniku nároku na náhradní výživné a jeho vyplacení je potřeba splnit 4 základní podmínky:

  1. exekuční titul a jeho neplnění - Nezbytná je existence exekučního titulu, kterým je typicky rozhodnutí soudu, jímž bylo rozhodnuto o vyživovací povinnosti, přičemž osoba povinná k plnění vyživovací povinnosti ji neplní vůbec nebo pouze částečně.
  2. nezaopatřenost dítěte - Oprávněná osoba musí být nezaopatřené dítě ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak je uvedeno výše v tomto článku.
  3. trvalý pobyt a bydliště - Pro vznik nároku se vyžaduje, aby nezaopatřené dítě mělo na území České republiky jak trvalý pobyt, tak i bydliště. Mnoho lidí tyto pojmy zaměňuje nebo slučuje, nicméně trvalý pobyt je do jisté míry pouze evidenčním údajem, který občan nahlásí na příslušném úřadu. Adresa trvalé pobytu se následně využívá kupříkladu při zasílání pošty. Ve většině případů se adresa trvalého pobytu a adresa bydliště shodují, ale není tomu tak vždy. Bydlištěm je totiž místo, kde osoba trvale zdržuje za účelem, aby tam žila. V praxi tak můžete mít trvalé bydliště v Praze, ale fakticky bydlet v Brně.
  4. vymáhání dlužného výživného - Poslední zásadní podmínkou je, že bylo zahájeno exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí, jehož cílem je vymožení dlužného výživného u povinné osoby. Tuto skutečnost je potřeba stejně jako ostatní doložit spolu s žádostí o náhradní výživné. V praxi může dojít k situaci, kdy je exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí zastaveno pro nemajetnost povinné osoby. I na tyto případy zákon o náhradním výživném reaguje a v daných případech tak nárok na náhradní výživné může vzniknout i v případě, kdy byla exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí zastavena.

Výše náhradního výživného

V prvé řadě je potřeba zmínit, že zákon o náhradním výživném obsahuje limit měsíčního plnění, a to 3.000,- Kč. Pakliže by nezaopatřenému dítěti dle rozhodnutí soudu náleželo vyšší výživné nebude mu poskytnuto v plné výši, ale právě maximálně do výše 3.000,- Kč.

Dále je potřeba zohlednit případné částečné úhrady na výživné. Od výše soudně stanoveného výživného je tedy nejprve nutné odečíst případnou částečnou úhradu v daném měsíci. Nezaopatřenému dítěti pak náleží částka rovnající se rozdílu těchto částek nepřesahující výše uvedený limit.

K výši náhradního výživného můžeme ještě doplnit, že se může v průběhu trvání nároku změnit. Jedná se zejména o změnu v důsledku změny výše vyživovací povinnosti. Takovou změnu je potřeba Úřadu práce bez zbytečného odkladu ohlásit.

Výplata náhradního výživného a délka nároku

Náhradní výživné se standardně vyplácí jedenkrát za kalendářní měsíc, a to vždy v měsíci následujícím po měsíci v němž nárok vznikl. Existuje však jedna výjimka. V případě, kdy výše náhradního výživného nedosahuje částky alespoň 100,- Kč měsíčně, vyplácí se náhradní výživné jednou za 4 měsíce.

Důležité je, aby oprávněná osoba i po přiznání nároku na náhradní výživné nadále splňovala podmínky pro jeho výplatu. Zřejmě tou nejzásadnější povinností je prokázat jednou za 4 měsíce výši uhrazeného výživného od povinné osoby, a to za období 4 předcházejících měsíců. V případě, že tato povinnost nebude splněna dojde k zastavení výplaty náhradního výživného. Dále pokud tato povinnost nebude splněna ani dodatečně, nárok na náhradní výživné rozhodnutím vydaným Úřadem práce zanikne.

Jak o náhradní výživné požádat

O náhradní výživné je potřeba požádat prostřednictvím předepsaného formuláře, který je dostupný na kontaktních pracovištích Úřadu práce České republiky nebo na jeho webových stránkách. Formulář, respektive žádost, je možné podat osobně nebo od 1. 7. 2021 elektronicky. V případě podání žádosti osobně, se místní příslušnost kontaktního pracoviště Úřadu práce řídí trvalým pobytem oprávněné osoby, tj. trvalým pobytem nezaopatřeného dítěte.

Kromě obecných náležitostí je v žádosti potřeba uvést podrobné údaje o exekučním řízení nebo o řízení o soudním výkonu rozhodnutí v rámci nějž je dlužné výživné vymáháno. K žádosti je pak potřeba doložit exekuční titul, kterým je rozhodnutí soudu o stanovení vyživovací povinnosti, dále doklad o částečné úhradě výživného nebo prohlášení, že výživné nebylo ani částečně uhrazeno. Závěrem je třeba doložit skutečnosti, že oprávněná osoba je nezaopatřeným dítětem, kupříkladu prostřednictvím potvrzení o studiu.

Na základě žádosti pak Úřad práce rozhodne o přiznání či nepřiznání náhradního výživného. V případě, že by Vaše žádost obsahovala vady, měl by Vás Úřad práce vyzvat k jejich odstranění. Nebojte se kontaktovat přímo příslušný Úřad práce, který Vám s řešením problému pomůže. V každém případě doporučujeme poskytovat úřadu veškerou potřebnou součinnost, jelikož pouze tak může být Vaše žádost vyřízena ve Váš prospěch.

Doufáme, že pro Vás byl tento článek alespoň částečně užitečný a našli jste v něm odpovědi na Vaše otázky. Samozřejmě tímto článkem nelze odpovědět, na vše, co by mohlo jeho čtenáře zajímat, ale v takovém případě, se na nás neváhejte obrátit a Váš případ budeme řešit individuálně.