Odměna

Odměna advokáta

Odměnu advokáta sjednávám s klienty přednostně na smluvním principu; případně je možno postupovat dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

Smluvní odměna - hodinová

Ve složitějších případech, např. zastupování v soudním sporu, je vhodnější sjednat odměnu na bázi skutečně stráveného času při poskytování právní služby. Nelze totiž předem jednoznačně stanovit její časovou náročnost, když např. u vymáhání pohledávek je odvislá na přístupu dlužníka, tj. zda pohledávku rozporuje a činí obstrukce apod.

Vždy však klientovi sdělím předem přibližný časový odhad.

Smluvní odměna - úkonová

Takto sjednaný způsob odměny je obdobný tzv. hodinové odměně - rozdíl spočívá ve skutečnosti, že klient neplatí za jednotlivé hodiny právní služby, ale za úkony jako celek. Úkony právní služby jsou stanoveny ve zmíněném advokátním tarifu, a je jimi např: převzetí věci, sepis podání, porada s klientem, zastoupení při soudním jednání či hlavním líčení.

Rovněž v tomto případě klientovi sdělím předem přibližný odhad počtu úkonů, jež bude nutno v řízení učinit.

Smluvní odměna - paušální

Tato odměna je vhodná sjednávat v případě sepisu či revize např. kupní smlouvy.

Výhodou této odměny je skutečnost, že klient již od počátku ví naprosto přesně, kolik jej bude poskytování konkrétní právní služby stát. Při jejím sjednání je totiž nerozhodné, kolik úkonů či hodin právní služby její poskytování trvá.

Smluvní odměna - podílová

V případě skutkově obtížnějších věcí můžeme sjednat odměnu jako podílovou, a to v závislosti na výsledku právní věci. Uplatní se např. v řízení o náhradu škody, kdy předem nemusí jednoznačná např. výše odškodnění. Nárok na tuto odměnu mi vznikne až ve chvíli, kdy je pohledávka klientovi pravomocně přiznána, případně zaplacena.

Tato odměna bývá zpravidla vyšší než předchozí způsoby sjednání, je však vázána až na úspěch ve věci. Jinými slovy - pokud není dosaženo sjednaného výsledku, nehradíte mi žádnou odměnu.

Odměna fixní

V některých právními předpisy stanovenými případy je odměna určena jako fixní. Například při sepisu návrhu na povolení oddlužení je advokát oprávněn požadovat za sepis tohoto návrhu včetně porad s klientem částku ve výši 4.000,- Kč v případě jednotlivce, resp. částku ve výši 6.000,- Kč v případě společného návrhu manželů na oddlužení.

Mimosmluvní odměna dle advokátního tarifu

Pokud bychom se nedohodli na některém ze shora uvedených způsobů odměňování, budu účtovat odměnu dle advokátního tarifu. V takovém případě se stanoví odměna za jeden úkon právní služby dle hodnoty právní věci.

Kombinace odměn

Rovněž je možné sjednat odměnu kombinací výše uvedených způsob - např. hodinovou a podílovou odměnu. V takovém případě je hodinová sazba výrazně snížena.

Hotové výdaje

Nepožaduji po klientech hrazení výdajů na poštovné, hovorné, ani cestovné na kratší vzdálenosti. V případě cestovného na delší vzdálenosti se s klienty domlouvám vždy individuálně.

Vedle toho je však v určitých případech nutno hradit další hotové výdaje - např. soudní poplatek v případě vymáhání pohledávek (standardně 4 % z hodnoty sporu) nebo odměnu notáře za sepis notářského zápisu (např. při založení s.r.o.).

Jsem plátce DPH, svou odměnu jsem tedy povinen navýšit o 21 % DPH.