Vymáhání pohledávek - 1. část

05.01.2023

V dnešním světe se bez peněz nelze obejít. V důsledku toho dochází i k situacím, kdy si peníze půjčujeme od jiných nebo jiným půjčujeme vlastní peníze. Po čase chceme své peníze zpět, jak bylo domluveno, avšak ne vždy vše proběhne jak má. V tomto článku Vás seznámím s postupem, který je vhodný dodržet předtím, než někomu půjčíte peníze a dále s postupem pro případ, kdy se Vám peníze nedaří získat zpět.

Vztah věřitele a dlužníka

Na úvod je vhodné vysvětlit pojmy, které se dále v článku vyskytují. Při půjčení peněz vzniká vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Věřitelem je osoba, která peníze půjčuje a má pohledávku, kterou je oprávněna požadovat zpět. Dlužníkem je osoba, která si peníze půjčila a má dluh, který je povinna vrátit.

Postup před půjčením peněz

Bez ohledu na to, kolik peněz půjčujete či komu půjčujete, měli byste postupovat obezřetně. Prvním krokem by mělo být prověření osoby potenciálního dlužníka, zejména pak jeho bonity. Zjistit příjmy potenciálního dlužníka v podstatě není možné. V tomto ohledu nezbývá, než spolehnout se pouze na informace, které Vám poskytne.

Další informace, které pro Vás mohou být důležité zjistíte buď sami nebo Vám je pomůže zjistit advokát. V prvé řadě je vhodné provést lustraci potenciálního dlužníka v evidenci exekucí. Pokud by se potenciální dlužník nacházel v exekuci, jedná se o velký vykřičník a velké riziko spočívající v tom, že své peníze nikdy nemusíte dostat zpět. Dále je vhodné provést lustraci v insolvenčním rejstříku. Pokud by potenciální dlužník procházel insolvencí, jedná se rovněž o velký vykřičník a velké riziko. Pamatujte, že i v případech, kdy lustrace dopadne dobře, neznamená to, že žádná rizika neexistují. O dalších případných dluzích potenciálního dlužníka se nijak nedozvíte a exekuce či insolvence může být zahájena bezprostředně poté, co mu své peníze půjčíte.

Závěrem je vhodné provést lustraci potenciálního dlužníka také v katastru nemovitostí. Tato lustrace Vám může pomoci vytvořit si alespoň částečně obrázek o majetkové situaci dlužníka. Mimo uvedené v úvahu přichází také lustrace v živnostenském rejstříku či obchodním rejstříku. V některých případech je možné i v těchto rejstřících nalézt užitečné informace.

Po prověření osoby dlužníka, v případě, že se rozhodnete půjčit mu své peníze, dochází k uzavření smlouvy. Smlouvu vždy čiňte v písemné formě, jelikož pouze tak se můžete v budoucnu vyhnout případnému soudnímu prokazování, že k uzavření smlouvy skutečně došlo.

Zejména v závislosti na sumě peněz, které dlužníkovi půjčujete, je vhodné zvážit posílení Vašeho postavení. Toho lze docílit sjednáním některého ze zajišťovacích institutů ve smlouvě. Jedná se kupříkladu o sjednání zástavního práva, zajišťovacího převodu práva, ručení nebo také vystavení směnky. Každý z uvedených institutů funguje jinak, přičemž zvolení toho správného pro Váš konkrétní případ je dobré probrat s advokátem.

Mimo zajišťovací instituty existuje také další možnost, díky které se vyhnete případnému vymáhání pohledávky v rámci soudního sporu. Touto možností je sepsání smlouvy ve formě notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti. V rámci notářského zápisu dlužník souhlasí s tím, že v případě, kdy Vám peníze nevrátí, není nutné, abyste jej žalovali u soudu, ale je možné tuto fázi přeskočit a rovnou požádat o zahájení soudního výkonu rozhodnutí či exekuce. V praxi se toto řešení tolik nevyskytuje, jelikož je s ním spojena větší finanční zátěž. V případě následných problémů se Vám však tato investice může jednoduše vrátit.

Obecně doporučuji, aby smlouvu sepsala osoba s právním vzděláním. Ve smlouvě je totiž možné mimo splatnosti sjednat i další důležité náležitosti jako splátkový kalendář, ztrátu výhody splátek či smluvní pokutu a úroky.

Předžalobní fáze

Než se pustíte do vymáhání Vaší pohledávky, je vhodné vyhodnotit případný možný výsledek vymáhání. První věcí, kterou každý advokát zkoumá, je promlčení. V případě, že by Vaše pohledávka byla promlčena, bylo by její vymožení takřka nereálné. Obecná délka promlčecí lhůty činí 3 roky a běží ode dne, kdy mohlo být Vaše právo uplatněno poprvé. V případě peněžitých pohledávek bude pro běh promlčecí lhůty rozhodná splatnost Vaší pohledávky.

Je-li pohledávka promlčena, neznamená to, že zanikla, avšak dlužník není povinen ji uhradit. Pokud však dlužník uhradí promlčenou pohledávku, není oprávněn požadovat vrácení svého plnění.

Zejména s ohledem na vyhodnocení možné úspěšnosti vymáhání pohledávky, doporučuji vyhledat právní pomoc. Nejedná se pouze o posouzení promlčení, ale advokát Vám pomůže udělat si představu o finanční i časové náročnosti sporu a o možném výsledku sporu. V některých případech totiž může být vymáhání Vaší pohledávky neúčelné.

Nyní již k samotnému vymáhání. To se standardně zahajuje sepsáním a odesláním předžalobní výzvy dlužníkovi. Předžalobní výzva představuje zpravidla poslední pokus o smírné mimosoudní vyřízení věci. Obsahuje vylíčení skutkových okolností, právní posouzení, vyčíslení pohledávky s příslušenstvím a lhůtu pro úhradu. Doporučuji, aby předžalobní výzvu sepsal advokát, jelikož v takovém případě je následně možné domoci se v soudním řízení také úhrady nákladů právního zastoupení.

Následné řešení věci se odvíjí od přístupu dlužníka. V případě, kdy dlužník reaguje, je větší šance domoci se vymožení pohledávky bez nutnosti soudního sporu. S dlužníkem může být kupříkladu uzavřena dohoda o splátkách či může dojít k sepsání uznání dluhu, díky kterému se prodlouží promlčecí lhůta. Výše bylo uvedeno, jakými způsoby lze posílit postavení věřitele. Posílit postavení věřitele lze stejnými způsoby i v předžalobní fázi, avšak je k tomu zapotřebí součinnosti dlužníka, který již k takovému kroku nemusí být ničím motivován.

V případě, kdy dlužník na předžalobní výzvu nereaguje nebo svým jednáním pouze vymožení zdržuje, aby nakonec došlo k promlčení pohledávky, je dalším krokem zahájení soudního řízení.

Zahájení soudního sporu

Zahájení soudního sporu je závažným rozhodnutím, které doporučuji probrat s advokátem. Věřitel coby žalobce je totiž povinen v soudním sporu prokázat svá tvrzení. Zejména tedy, že došlo k uzavření smlouvy a k předání peněz dlužníkovi.

Soudní spor lze zahájit standardně třemi způsoby - žalobou na plnění, návrhem na vydání platebního rozkazu nebo návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu.

Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu je často užíván, jelikož se jedná v zásadě o nejjednodušší způsob zahájení soudního řízení. Výhodou tohoto způsobu je nižší soudní poplatek (4 % oproti standardním 5 %). Další výhodou je možné rychlejší vyřízení věci, jelikož soud po obdržení návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu vydá elektronický platební rozkaz, který doručí dlužníkovi coby žalovanému. V případě, že žalovaný platební rozkaz převezme a nepodá proti němu odpor, bude řízení pro věřitele úspěšně skončeno. V případě, kdy žalovaný elektronický platební rozkaz nepřevezme nebo proti němu podá odpor, povede se o věci u soudu standardní soudní řízení s dokazováním. Užití tohoto způsobu je však možné pouze v případě peněžitého plnění, které nepřesahuje částku 1.000.000,‑ Kč.

Dalšími způsoby jsou návrh na vydání platebního rozkazu a žaloba na plnění. V těchto případech činí soudní poplatek zásadně 5 %. I v těchto případech může soud přistoupit k vydání platebního rozkazu, avšak pouze za předpokladu, že žalobcovo právo na zaplacení peněžité částky vyplývá ze skutečností uvedených v žalobě či v návrhu na vydání platebního rozkazu. V opačném případě bude soud v řízení postupovat standardním způsobem a k projednání věci nařídí jednání, na kterém bude prováděno dokazování. V takovém případě řízení skončí zásadně vydání rozsudku, kterým je nárok žalobce zamítnut nebo přiznán, a to zcela nebo zčásti. Nemusí se však jednat o definitivní konec soudního řízení, jelikož je možné využít opravného prostředku, kterým je odvolání. V případě odvolání by spor znovu projednal odvolací soud, avšak již s některými omezeními, např. nemožnosti (až na výjimky) přinášet nová tvrzení a navrhovat nové důkazy k jejich prokázání.

V praxi se může každý soudní spor vyvíjet individuálně, a proto je vhodné, abyste byli zastoupeni advokátem, kterému jsou zákonné procesní postupy známy a je schopen i při jednání u soudu na ně reagovat.

V případě, kdy soudní spor vyhrajete, je dlužník povinen Vám soudem přiznanou částku zaplatit a zároveň Vám může být přiznána náhrada nákladů řízení (za splnění zákonných podmínek). Neznamená to však, že tak učiní. Jak dále postupovat v případech, kdy dlužník svůj dluh nezaplatí ani po rozhodnutí soudu, se dočtete v dalším článku.

Doufám, že pro Vás byl tento článek alespoň částečně užitečný a našli jste v něm odpovědi na Vaše otázky. Samozřejmě tímto článkem nelze odpovědět, na vše, co by mohlo jeho čtenáře zajímat, ale v takovém případě, se na mě neváhejte obrátit a Váš případ budu řešit individuálně.