PRODÁNO - Rodinný dům (Velký Újezd u Kojatic, LV 115) - DRAŽBA

24.11.2021

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Ladislava Vevery vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 4003/2020 nabízí insolvenční správce k prodeji rodinný dům včetně zahrady, a to konkrétně:

  • pozemek p. č. St. 1, zastavěná plocha a nádvoří (Součástí je stavba: Kojatice, č.p. 3, rodinný dům, Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1)
  • pozemek p. č. 10/2, zahrada
  • pozemek p. č. 10/3, zahrada,

vše zapsáno na LV č. 115 pro k.ú. Velký Újezd u Kojatic, obec Kojatice u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice.

Nemovitosti budou nabízeny jako celek v rámci elektronické dražby na portále www.okdrazby.cz , přímý odkaz na dražbu: https://okdrazby.cz/drazba/52107-rd-ve-velkem-ujezde-u-kojatic

Datum konání dražby se stanovuje na den 15. 12. 2021. Zahájení dražby bude v 10:00. Bližší okolnosti jsou uvedeny v přiložené dražební vyhlášce a znaleckém posudku.

Nejnižší podání je stanoveno na částku 1.050.000,-Kč