PRODÁNO - Podíly na pozemcích - orná půda (KSBR 27 INS 8632/2019)

09.11.2020

Mgr. Martin Šenkýř, insolvenční správce dlužníků - manželů Františka Borýska, nar. 22. 12. 1945 a Ludmily Borýskové, nar. 29. 3. 1950, obou bytem Korytná 350, PSČ 687 52 nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 8632/2019 se souhlasem insolvenčního soudu rovněž v působnosti věřitelského výboru ke koupi následující položky majetkové podstaty:

- podíl dlužníka Františka Borýska o velikosti id. 1/8 na pozemku parc. č. 8276 - orná půda o výměře 4 395 m², nacházející se v katastrálním území a obci Nivnice, zapsaném na LV č. 1733 vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod (zapsaný do majetkové podstaty pod č. 5)

- podíl dlužníka Ludmily Borýskové o velikosti id. 1/18 na pozemcích nacházejících se v katastrálním území a obci Nivnice; pozemek parc. č. 8345 - orná půda o výměře 7 050 m² a pozemek parc. č. 8363 - trvalý travní porost o výměře 1 200 m², zapsaných na LV č. 1680 vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod (zapsaný do majetkové podstaty pod č. 6)

Prodej se uskuteční za těchto podmínek:

- majetek bude zpeněžován souhrnně přímým prodejem mimo dražbu za minimální kupní cenu ve výši 25.000,- Kč, je však nutno uvést kupní cenu jednotlivých položek,

- majetek bude prodán nejvýhodnější nabídce,

- insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny nabídky,

- kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- dlužníci nejsou plátci DPH,

- veškeré náklady spojené s prodejem hradí a zajišťuje kupující,

- věci jsou prodávány, jak stojí a leží, insolvenční správce neodpovídá za žádné jejich vady.

- dle sdělení dlužníků na pozemcích aktuálně hospodaří společnost Agro Okluky, a.s., IČ 25535684 na základě pachtovních smluv, které však jsou absolutně neplatné, neboť je dlužníci uzavřeli v době, kdy již byly nemovitosti postiženy exekučními příkazy. Insolvenční správce nadto pacht vypověděl s účinností k 31. 1. 2021.

Společná prohlídka pro všechny zájemce se pouze v případě dopředu ohlášené účasti bude konat 24. 11. 2020 od 10:00 (pozemky se nacházejí mezi obcemi Nivnice a Korytná, těsně před vjezdem do obce Korytná).

Nabídky nechť jsou podávány elektronickou formou na e-mail: senkyr@msadvokat.cz, do datové schránky (ID DS qdyas6p) či poštou na adresu: Mgr. Martin Šenkýř, insolvenční správce, Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 127, PSČ 686 01. Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do pátku 11. 12. 2020 včetně.